ЗА НАС

Svetoslova Ivanova

Светослава Иванова

мениджър продажби

Teodora Vulkova-

Теодора Вълкова

брокер недвижими имоти

Zdravka Dimitrova

Здравка Димитрова

брокер недвижими имоти

Често задавани въпроси?

sale-3701777_1920

Свържете се с нас и ни кажете кой е имотът, който ви интересува. Ние ще направим всичко останало за да организираме оглед, разбира се съобразен изцяло с вашето свободно време.

Предварителният договор представлява споразумение, взаимно обещание за сключване на окончателен договор и по съдържание и правни последици е насочен към гарантиране и подготовка на това. Съгласно чл. 19, ал. 1 от Закон за задълженията и договорите (ЗЗД), когато окончателният договор изисква нотариална форма, за предварителния е задължителна писмената форма. С предварителния договор страните постигат съгласие по всички съществени условия на окончателния договор, поемат задължения, изпълнението на които осигурява сключването на окончателния договор.

Нормално е страните по предварителния договор да изпълнят точно, добросъвестно и в уговорения срок задълженията си и той да бъде прекратен поради изпълнението му, тоест със сключването на окончателен договор. Когато обаче има отклонения от това правило, тоест една от страните виновно (умишлено или по небрежност) не е изпълнила задълженията си, насрещната страна, ако е изправна, има следните правни възможности:

 1. Да предяви пред съда иск за обявяване на предварителния договор за окончателен – когато става дума за договори, визирани в чл. 19 от ЗЗД;
 2. Да развали предварителния договор и да претендира неизправната страна да я обезщети за вредите, претърпени поради несключването на окончателен договор.

Процедурата по обявяването на един предварителен договор от съда за окончателен е уредена в чл. 362 – 364 от Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

 • Проучване на пазара по зададени от вас критерии;
 • Предлагане на най-подходящите имоти и обсъждането им с вас;
 • Провеждане на огледи на избраните от вас имоти;
 • Обсъждане и договаряне на всички параметри по сделката, между вас и вашият брокер с продавача;
 • Изготвяне на правен анализ на собствеността и при необходимост техническа експертиза на избрания от вас имот;
 • Извършване на проверки в Имотния регистър и Търговския регистър към Агенция по вписванията, справки в Кадастрално-административната информационна сиситема на Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и проверки в други служби и администрации при необходимост;
 • При покупка на имот със заемни средства (ипотечен кредит) вашият брокер, ще ви насочи към банката, която предлага най-добрите условия за отпускане на кредит в момента;
 • Изготвяне на експертна оценка на имота;
 • Подготвяне на предварителен договор за покупко-продажбата на имота;
 • Финализиране на сделката с подписване на окончателен договор в нотариална форма пред нотариус;
 • Въвеждане във владение на закупения от вас имот.

След като се изповяда сделката за даден имот пред нотариус с разрешение за ползване /акт 16/ имате задължение в двумесечен срок да го декларирате в отдел „Местни данъчни и такси“ на общината, в която се намира имотът.

Имате нужда от компетентна консултация?